Skip to main content

หน้าหลัก

แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทย

โอกาสของแรงงานไทย : ขยายเพิ่มได้ด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษา (อังกฤษ/อารบิก)

  • แรงงานไทยกลุ่มมีทักษะฝีมือยังคงเป็นที่ต้องการ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการมีงานทำของคนชาติ (Ministry of Human Resources and Emiratization) ได้แสดงความสนใจที่จะจัดจ้างแรงงานไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มแรงงานที่มีทักษะฝีมือ (skilled labour) เพื่อรองรับงานก่อสร้างและงานในสาขาต่างๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผ่านระบบการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐ ด้วยการทำความตกลงด้านแรงงานกับรัฐบาลไทย โดยขอให้ใช้ MoU ที่ได้เคยมีการยกร่างไว้ เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ
  • แนวโน้มความต้องการแรงงานไทย จากสถิติที่นายจ้างมารับรองสัญญาจ้างกับฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงอาบูดาบี ประเมินได้ว่า มีความต้องการอยู่ในภาคก่อสร้างที่ใช้ทักษะฝีมือ เช่น งานเชื่อม งานช่างไม้ และภาคบริการ ได้แก่ พนักงานนวด พ่อครัว โดยมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 1,800 ดีแรห์มขึ้นไป (ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท)
  • ข้อกำหนดใหม่สำหรับพนักงานนวดเพื่อการรักษา (Medical Therapist) UAE มีข้อกำหนดใหม่ว่า พนักงานนวดเพื่อการรักษาจะต้องสอบผ่านและได้รับใบ Certificate ที่ออกให้โดย UAE จึงจะสามารถประกอบอาชีพนวดเพื่อการรักษาได้ ข้อกำหนดดังกล่าว จึงอาจทำให้พนักงานนวดแผนไทยที่ผ่านหลักสูตรของศูนย์แพทย์ไทยของกระทรวงสาธารณสุข และมีความรู้และความสามารถในการนวดเป็นอย่างดี ไม่สามารถสอบ Certificate และประกอบอาชีพได้ เนื่องจากขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ
  • ค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานไทยจัดว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับแรงงานประเทศในเอเชียใต้อื่นๆ อาทิ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล และศรีลังกา ทำให้นายจ้างนิยมจ้างแรงงานจากกลุ่มประเทศดังกล่าวมากกว่าแรงงานไทย นอกจากนี้ รายได้ของประเทศ UAE เมื่อเทียบกับค่าครองชีพแล้ว ไม่จูงใจให้แรงงานไทย          อยู่ทำงานจนครบสัญญาจ้าง
  • ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานไทย สำหรับกิจกรรมที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานของแรงงานไทย คือ (1) การฝึกอบรมความรู้ภาษาอังกฤษทั้งทั่วไป และเฉพาะทาง สำหรับแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในตลาดแรงงาน และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกายวิภาค (Anatomy) เพื่อให้แรงงานไทยสามารถสอบผ่านข้อกำหนดของต่างประเทศ (2) การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไทยก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ (Thai Labour Training Institute) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ และเตรียมพร้อมแรงงานไทยก่อนออกเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ การมี (3) Labour Bank เพื่อสำรองจำนวนแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไทยก่อนเดินทางไปทำงาน ในต่างประเทศ ก็จะช่วยให้มีแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และพร้อมจะเดินทางไปทำงานทันทีที่มีการแจ้งความต้องการจากตลาดแรงงาน อันจะเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Advantage) ให้กับแรงงานไทย

1729
TOP