Skip to main content

หน้าหลัก

ศาสนา

ประเทศอิหร่าน

          ศาสนา  ศาสนาอิสลาม (เป็นนิกายชีอะต์ร้อยละ 89 และนิกายสุหนี่ร้อยละ 9) ศาสนาคริสต์ ศาสนายิว และอื่นๆ ร้อยละ 2


121
TOP