Skip to main content

หน้าหลัก

ศาสนา

1.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

          ศาสนา  ศาสนาอิสลาม

2.รัฐกาตาร์

          ศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่

3.รัฐสุลต่านโอมาน

          ศาสนา  ประชากรร้อยละ 88 นับถือศาสนาอิสลาม (สำนัก Ibadhi เป็นส่วนมาก มีนิกายสุหนี่และนิกายชีอะต์เล็กน้อย)
                        อีกร้อยละ 12 นับถือศาสนาฮินดู และศาสนาคริสต์

4.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

          ศาสนา  ศาสนาอิสลาม (เป็นนิกายชีอะต์ร้อยละ 89 และนิกายสุหนี่ร้อยละ 9) ศาสนาคริสต์ ศาสนายิว และอื่นๆ ร้อยละ 2


1303
TOP