Skip to main content

หน้าหลัก

ปัญหาทั่วไปของแรงงานไทย

ปัญหาและอุปสรรค

  • การลักลอบเข้ามาทำงานโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยียน (Tourist Visa/Visit Visa) แรงงานบางส่วนเข้ามาทำงานโดยวีซ่านักท่องเที่ยว แล้วจึงมาขออนุญาตทำงาน โดยเปลี่ยนเป็นวีซ่าการทำงาน (Employment Visa) ในภายหลัง ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ UAE หรือเมื่อทำความตกลงกับนายจ้างได้ ซึ่งเป็นการจัดทำสัญญาจ้างกับนายจ้างเมื่อเดินทางมาถึงประเทศปลายทางแล้ว ดังนั้น สัญญาจ้างของแรงงานเหล่านี้ จึงไม่ได้เป็นการรับรองจากสำนักงานแรงงาน หรือ สถานเอกอัครราชทูตไทยของประเทศปลายทาง ทำให้เป็นช่องทางให้เกิดการถูกเอาเปรียบด้านแรงงาน นำไปสู่การขอยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนด ถูกปรับ และเกิดความเสียหายทั้งต่อแรงงานและนายจ้าง
  • ปัญหาค่าจ้างค้างจ่าย หรือ การจ่ายค่าจ้างไม่ตรงเวลา หากไม่สามารถเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้ จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องนายจ้างกับทางราชการ ก็จะใช้เวลานาน ทำให้แรงงานบางคนตัดสินใจเดินทางกลับก่อนที่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาจะได้ข้อยุติ ทำให้แรงงานสูญเสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
  • กฎหมายแรงงานของ UAE เอื้อประโยชน์ต่อนายจ้าง ทำให้แรงงานไทยประสบปัญหาอยู่เนืองๆ นอกจากนี้ แรงงานบางส่วนประสบปัญหาค่าจ้างค้างจ่าย/ เงินสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ เป็นระยะเวลานาน จากโครงการที่ปิดตัวลง หรือ ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
  • ข้อจำกัดด้านภาษา ความสามารถด้านภาษา ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญของแรงงานไทยในการไปทำงานในต่างประเทศ และเนื่องจากกฎหมายของ UAE ไม่ได้ระบุให้นายจ้างที่จ้างคนงานต่างชาติจำนวนมาก ต้องจัดหาผู้ดูแลคนงานต่างชาติที่สามารถพูดภาษา หรือ สื่อสารกับคนงานได้ เพื่อช่วยเจรจา และแก้ไขปัญหาของคนงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้บ่อยครั้งสาเหตุของปัญหา เกิดจากช่องว่างในการสื่อสารและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
  • ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมาย หรือ ถูกต้องตามกฎหมายแต่สัญญาจ้างไม่ชัดเจน แรงงานกลุ่มนี้มักประสบปัญหาต่างๆ จากนายจ้าง อาทิ การไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลา ไม่ให้สวัสดิการตามที่สัญญา นายจ้างเพิกเฉยไม่ไปดำเนินการเพื่อยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดให้ หรือการให้ลงนามในสัญญาจ้างฉบับใหม่ เมื่อแรงงานเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง ซึ่งสัญญาฉบับใหม่แตกต่างจากสัญญาฉบับเดิมที่ลูกจ้างได้ลงนามครั้งแรกก่อนออกเดินทางมาทำงาน และมีเงื่อนไขที่ทำให้แรงงานถูกเอาเปรียบด้านแรงงาน

1759
TOP