Skip to main content

หน้าหลัก

การปกครอง ประชากร

1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

             ประชากร UAE มีประชากรอยู่ประมาณ 9.8 ล้านคน (ข้อมูล ณ 4 พ.ย.ปี 2562)* เป็นชาวต่างชาติกว่า 88 % ส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบเอเชียใต้ อาทิ อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานแบบไม่ใช้ทักษะฝีมือในภาคการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนใหญ่ทำงานผู้รับใช้ในบ้าน ส่วนแรงงานจากประเทศอื่นๆ เช่น อิหร่าน อียิปต์ จะอยู่ในภาคธุรกิจ และภาคบริการ โรงแรม ภัตตาคาร สำหรับแรงงานไทยมีอยู่ประมาณ 4,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการก่อสร้าง นวด/สปา พ่อครัว/แม่ครัว ฯลฯ

             ระบอบการปกครอง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีรัฐบาลกลาง แบ่งการปกครองแบบสหพันธรัฐ รวมทั้งสิ้น 7 รัฐ ได้แก่ (1) อาบูดาบึ (2) ดูไบ (3) ชาร์จาห์ (4) ฟูไจราห์ (5) อัจมาน (6) ราสอัลไคมาห์ และ (7) อุมม์อัลไกไวน์ แต่ละรัฐ ถูกปกครองโดยราชวงศ์ผู้ครองนครรัฐ โดยผู้ครองนครรัฐทั้ง 7 รัฐ ได้ร่วมกันจัดตั้ง Federal Supreme Council เพื่อทำการเลือกประธานาธิบดีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติงแรม ภัตตาคาร สำหรับแรงงานไทยมีอยู่ประมาณ 4,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการก่อสร้าง นวด/สปา พ่อครัว/แม่ครัว ฯลฯ

 

2. รัฐกาตาร์

             ประชากร 1.95 ล้านคน (ปี 2555) เป็นชาวกาตาร์เชื้อสายเบดูอินประมาณ 80,000 คน ที่เหลือเป็นแรงงานจากต่างประเทศ ชาวอินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน บังคลาเทศ ฯลฯ  ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายในการติดต่อธุรกิจ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่

 

3. รัฐสุลต่านโอมาน

             ประชากร  3.29 ล้านคน (2553) ร้อยละ 82 นับถือศาสนาอิสลาม (สำนัก Ibadhi เป็นส่วนมาก และ นิกายสุหนี่และชีอะต์อีกเล็กน้อย) ร้อยละ 12 นับถือศาสนาฮินดูและคริสต์ ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย 

  เมืองหลวง             กรุงมัสกัต (Muscat) 

  เมืองสำคัญ     Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar 

  หน่วยเงินตรา     โอมานริยาล (Omani Rial) 1 ริยาล ประมาณ 79.47 บาท 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     53.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2553) 

  รายได้ประชากรต่อหัว    16,270 ดอลลาร์สหรัฐ (2553) 

  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ     ร้อยละ 4.1 (2553) 

 

            ระบอบการปกครอง     ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีสุลต่าน กอร์บูส บิน ซาอิด (Qaboos bin Said) เป็นประมุขและมีอำนาจสูงสุด ทรงใช้อำนาจการบริหารเป็นคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ซึ่งในด้านนิติบัญญัติ มีสภาโอมาน (Council of Oman) ทำหน้าที่เป็นเสมือนรัฐสภา ประกอบด้วยสภาสูง (Majlis Addawla หรือ State Council) ซึ่งสุลต่านแต่งตั้งจำนวน 58 คน และสภาล่าง (Majlis Ash’Shura หรือ Consultation council) จากการเลือกตั้งจำนวน 83 คน (การเลือกตั้งครั้งแรกมีขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2540) ทั้งสองสภาทำหน้าที่กลั่นกรองร่างกฎหมาย ให้ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ และสังคมแก่รัฐบาล แต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจ

 

4. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

          ประชากร      75.1 ล้านคน (2553) ประกอบด้วยเชื้อชาติเปอร์เซีย ร้อยละ 51 อาเซอรี ร้อยละ 24 และเคิร์ด อาหรับ และเติร์กเมน ร้อยละ 24


13046
TOP