Skip to main content

หน้าหลัก

การปกครอง ประชากร

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

             ประชากร ยูเออีมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 8.26 ล้านคน เป็นชาวยูเออีประมาณร้อยละ 25 และชาวต่างชาติร้อยละ 75 โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ฟิลิปปินส์  บังกลาเทศ  และจากกลุ่มประเทศอาหรับด้วยกัน  ภาษาราชการของยูเออีคือภาษาอาหรับ แต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง สกุลเงินที่ใช้คือดีแรห์ม (Dirham) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม เท่ากับประมาณ 8.10 บาท (เมษายน 2556)

 

ประเทศกาตาร์

             ประชากร 1.95 ล้านคน (ปี 2555) เป็นชาวกาตาร์เชื้อสายเบดูอินประมาณ 80,000 คน ที่เหลือเป็นแรงงานจากต่างประเทศ ชาวอินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน บังคลาเทศ ฯลฯ  ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายในการติดต่อธุรกิจ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่

 

ประเทศโอมาน

             ประชากร  3.29 ล้านคน (2553) ร้อยละ 82 นับถือศาสนาอิสลาม (สำนัก Ibadhi เป็นส่วนมาก และ นิกายสุหนี่และชีอะต์อีกเล็กน้อย) ร้อยละ 12 นับถือศาสนาฮินดูและคริสต์ ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย 

  เมืองหลวง             กรุงมัสกัต (Muscat) 

  เมืองสำคัญ     Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar 

  หน่วยเงินตรา     โอมานริยาล (Omani Rial) 1 ริยาล ประมาณ 79.47 บาท 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ     53.53 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2553) 

  รายได้ประชากรต่อหัว    16,270 ดอลลาร์สหรัฐ (2553) 

  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ     ร้อยละ 4.1 (2553) 

 

            ระบอบการปกครอง     ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีสุลต่าน กอร์บูส บิน ซาอิด (Qaboos bin Said) เป็นประมุขและมีอำนาจสูงสุด ทรงใช้อำนาจการบริหารเป็นคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ซึ่งในด้านนิติบัญญัติ มีสภาโอมาน (Council of Oman) ทำหน้าที่เป็นเสมือนรัฐสภา ประกอบด้วยสภาสูง (Majlis Addawla หรือ State Council) ซึ่งสุลต่านแต่งตั้งจำนวน 58 คน และสภาล่าง (Majlis Ash’Shura หรือ Consultation council) จากการเลือกตั้งจำนวน 83 คน (การเลือกตั้งครั้งแรกมีขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2540) ทั้งสองสภาทำหน้าที่กลั่นกรองร่างกฎหมาย ให้ข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจ และสังคมแก่รัฐบาล แต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจ

 

ประเทศอิหร่าน

          ประชากร      75.1 ล้านคน (2553) ประกอบด้วยเชื้อชาติเปอร์เซีย ร้อยละ 51 อาเซอรี ร้อยละ 24 และเคิร์ด อาหรับ และเติร์กเมน ร้อยละ 24


125
TOP