Skip to main content

หน้าหลัก

ขั้นตอนการว่าจ้างแรงงานไทย

ขั้นตอนการว่าจ้างแรงงานไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  1. นายจ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอโควตาแรงงาน โดยสามารถยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ การยื่นผ่านระบบ Online ใน Website กระทรวงแรงงานของ UAE และยื่นโดยตรงที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ศูนย์ Tas-heel*) มีค่าธรรมเนียม 250 AED/แรงงาน 1 คน
  2. เมื่อโควตาได้รับการอนุมัติ นายจ้างดำเนินการยื่นขอใบเสนองาน (Job Offer) ผ่าน Website กระทรวงแรงงาน UAE โดยมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการแบ่งตามเกรดของบริษัท กล่าวคือ บริษัท Grade A มีค่าใช้จ่าย 600 AED/คน บริษัท Grade B มีค่าใช้จ่าย 1,500 AED/คน บริษัท Grade C มีค่าใช้จ่าย 2,500 AED/คน
  3. เมื่อ Job Offer ได้รับการอนุมัติ นายจ้างจ่ายค่าประกันให้แรงงาน 3,000 AED ต่อการจ้างแรงงาน 1 คน แล้วจึงส่ง Job Offer ที่ได้รับอนุมัติให้แรงงาน เพื่อลงนามในสัญญาจ้าง
  4. นายจ้างนำหลักฐานประจำตัวของคนงานไปยื่น ณ กองตรวจลงตรา วีซ่า และถิ่นพำนัก กระทรวงมหาดไทย UAE เพื่อขอวีซ่า โดยชนิดของวีซ่าที่นายจ้างยื่นขอจ้างแรงงาน มี 2 ชนิด คือ (1) Employment Visa และ (2) Entry-Permit New Mission Visa
  5. นายจ้างยืนเอกสารที่ได้รับวีซ่า พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของนายจ้างและลูกจ้าง ต่อฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อรับรองเอกสารสัญญาจ้าง (Seen)
  6. นายจ้างนำเอกสารสัญญาจ้างที่ผ่านการรับรอง (Seen) ยื่นต่อ สอท. ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อชำระค่าธรรมเนียมนิติกรณ์
  7. นายจ้างส่งเอกสารฯ ให้แก่แรงงาน เพื่อให้แรงงานเตรียมพร้อมการเดินทางไปทำงานที่ UAE
  8. เมื่อแรงงานเดินทางไปถึง UAE นายจ้างจะต้องพาแรงงานไปตรวจสุขภาพ ตามรายการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กำหนด เช่น เจาะเลือด ตรวจปอด ฯลฯ เมื่อแรงงานตรวจสุขภาพผ่าน จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำประกันสุขภาพ
  9. นายจ้างพาแรงงานไปทำบัตรประจำตัว UAE ID Card ต่อ Emirates Identity Authority และนายจ้างยื่นคำร้องขอสัญญาจ้าง** (Labour Contract) และขอทำบัตรประจำตัวแรงงาน (Labour Card) ต่อกระทรวงแรงงานของ UAE
  10. นายจ้างยื่นคำร้องขอวีซ่าถิ่นพำนัก-วีซ่าทำงาน (Residence-Employment Visa) ให้แก่ลูกจ้าง ต่อกระทรวงมหาดไทย โดยต้องมีเอกสารประกอบ คือ (1) Passport ฉบับจริงของลูกจ้าง (2) UAE ID Card (3) Employment Contract และ (4) Labour Card

*ศูนย์ Tas-heel เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ กรณีมีปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงานระหว่างแรงงานกับนายจ้าง หรือ กรณีแรงงานต้องการทราบรายละเอียดการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ ศูนย์ Tas-heel ยังเป็นที่        นัดหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้นายจ้างและแรงงานเจรจากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในชั้นต้น หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ จะดำเนินการส่งข้อพิพาทต่อไปยังศาลแรงงาน เพื่อฟ้องร้องต่อไป

**สัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างเดินทางถึง UAE นายจ้างและลูกจ้างจะต้องลงนามในสัญญาจ้างที่ผ่านการรองรับจากกระทรวงแรงงาน UAE จำนวน 3 ชุด สำหรับเก็บไว้ที่ลูกจ้าง นายจ้าง กระทรวงแรงงาน UAE โดยสัญญาดังกล่าวจะระบุตำแหน่ง เงินเดือน ประเภทของงาน และระบุอายุสัญญาจ้างว่าเป็นแบบมีระยะการจ้างแน่นอน (Limited Employment Contract) หรือ เป็นแบบไม่กำหนดอายุสัญญา (Unlimited Employment Contract) โดยสัญญาจ้างจะทำเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอารบิกอยู่ในฉบับเดียวกัน ทั้งนี้ กฎกระทรวงแรงงานของ UAE ฉบับที่ 764 ปี 2015 ระบุว่า กระทรวงแรงงานจะให้การรับรองสัญญาจ้างที่คนงานจะต้องลงนามก่อนยื่นต่อกระทรวงแรงงาน การต่อสัญญาจ้างจะต้องสอดคล้องกับการจ้างแบบใหม่นี้เช่นกัน โดยมีข้อเสนอและเงื่อนไขการจ้างงาน ซึ่งเมื่อยื่นต่อกระทรวงแรงงาน UAE และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข หรือ เพิ่มเติมข้อความใดๆ ได้อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงแรงงาน UAE

คู่มือ-ผังขั้นตอน กระบวนการจ้างแรงงานไทยใน UAE


9131
TOP