Skip to main content

หน้าหลัก

ภาษา

1.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

          ภาษาราชการ  ภาษาอาหรับ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวาง

2.รัฐกาตาร์

          ภาษาราชการ  ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจ

3.รัฐสุลต่านโอมาน

          ภาษาราชการ   ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย

4.สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

          ภาษาราชการ  ภาษาฟาร์ซี (Farsi) หรือภาษาเปอร์เซีย


3638
TOP