Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์: กระทรวงแรงงานเพิ่มกล่องรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการประชาชน

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ผ่านกล่องความคิดเห็นและช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าดูข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานได้ที่

https://www.mol.go.th


1424
TOP