Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.อาบูดาบี เตือนแรงงานไทยทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง ถูกปรับพร้อมแบน 6 เดือน หากหนีถูกแบนตลอดชีพ

          เตือนแรงงานไทยทำงานไม่ครบสัญญาจ้าง 2 ปี ถูกปรับ – ถูกแบนห้ามกลับเข้ามาทำงานในUAE อีก 6 เดือน เว้นแต่การลาออกได้รับความยินยอมจากนายจ้างและลาออกหลังจากทำงานครบ 1 ปีแล้ว หากหลบหนีหรือฝ่าฝืนกฎหมายถูกแบนตลอดชีพ

          ในกรณีที่ ลูกจ้างขอยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ได้รับการยินยอมจากนายจ้าง หรือทำงานกับนายจ้างไม่ครบตามสัญญาจ้างซึ่งระบุระยะเวลา 2 ปี (เว้นแต่ว่าสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาจ้างงานน้อยกว่า 2 ปี) ตามกฎหมายแรงงานท้องถิ่นของยูเออีลูกจ้างต่างชาติจะถูกห้ามกลับเข้ามาทำงานหรือถูกแบน เป็นระยะเวลา 6 เดือน

          ส่วนอาชีพที่ได้รับการยกเว้นไม่ถูกแบน 6 เดือน ได้แก่ วิศวกร แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่ต้อนรับในโรงพยาบาล อาจารย์ผู้สอนด้านการเกษตร ครูอาจารย์ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต พนักงานสายบริหาร เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านอิเล็คทรอนิคส์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ พนักงานขับรถมีใบอนุญาต (ขับรถบรรทุก รถบัสโดยสาร) และลูกจ้างในบริษัทน้ำมันเอกชน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง ลูกจ้างที่มีเงินเดือนขั้นต่ำ 5,000 ดีแรห์ม ในงานที่จัดอยู่ในประเภทที่ 3 เงินเดือน 7,000 ดีแรห์ม สำหรับงานประเภทที่ 2 และเงินเดือน 12,000 ดีแรห์ม สำหรับงานประเภทที่ 1

สำหรับการห้ามกลับเข้ามาทำงาน หรือ ถูกแบน เป็นระยะเวลา 1 ปี ได้แก่กรณีที่

          1.ลูกจ้างทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนครบสัญญาจ้าง
          2.เป็นสัญญาจ้างแบบไม่กำหนดระยะเวลาแต่ไม่แจ้งลาออกจากงานให้นายจ้างทราบล่วงหน้า
          3.ละทิ้งงานก่อนครบกำหนดแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 120 ของกฎหมายแรงงาน
          4.ไปทำงานเต็มเวลากับนายจ้างรายอื่นในขณะที่ยังคงอยู่ภายใต้สัญญาจ้างกับนายจ้างรายเดิมอย่างไรก็ดี ลูกจ้างจะไม่ถูก แบน หากขอยกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อทำงานครบหนึ่งปีแม้สัญญาจ้างงานจะยังไม่สิ้นสุดก็ตาม           โดยทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างเสียก่อน
          ในทุกกรณี ลูกจ้างจะถูกห้ามกลับเข้ามาทำงานใน UAE เป็นการถาวรหากพบว่าหลบหนีนายจ้างหรือฝ่าฝืนกฎหมาย


964
TOP