Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน อาบูดาบี (สนร.อาบูดาบี) เยี่ยมนายจ้างและคนงาน บริษัท China State Construction

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายพูนศักดิ์ ประมงค์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายชากฤต รัตนวิทย์ (ล่าม)

             สำนักงานแรงงาน  ณ  กรุงอาบูดาบี ได้ไปพบปะตัวแทนนายจ้างและเยี่ยมคนงานไทยบริษัท China State Construction  ในกรุงอาบูดาบี   โดยบริษัทได้รับเหมาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของสนามบินอาบูดาบี และมีความต้องการนำเข้าแรงงานจำนวนมาก  ในเบื้องต้น สำนักงานแรงงาน ฯ ได้พบปะกับนายจ้างและได้รับตำแหน่งงานว่างจำนวน 500 คน ได้แก่ คนงานก่อสร้าง โดยนายจ้างแจ้งความประสงค์ให้กรมการจัดหางานเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งคนงาน  โดยจะเดินทางไปคัดเลือกในโอกาสต่อไป  สำนักงานแรงงาน ฯ ได้ตรวจเยี่ยมคนงาน และมอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณในการร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์แรงงานไทย ครั้งที่ 3  ตรวจสอบ สภาพที่พักและสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆที่นายจ้างจัดให้   ซึ่งปรากฏว่าในแคมป์ที่พักคนงานมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เช่น โรงพยาบาลขนาดเล็ก  ห้องออกกำลังกาย  ห้องอาหาร  ร้านค้า ธนาคารย่อย สภาพที่พักสะอาด คนงานมีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน  ได้รับค่าจ้างตรงตามสัญญาจ้าง   อัครราชทูตที่ปรึกษา ฯ ได้ให้โอวาทแก่คนงานโดยขอให้ตั้งใจทำงาน และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งปวง  ทั้งนี้ได้นำคู่มือกฎหมายแรงงานและความรู้พื้นฐานในการทำงานไปแจกจ่ายให้กับคนงานด้วย.


1191
TOP