Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โดยให้ราชการและเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

1363
TOP