Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ 3/2564 ลงวันที่ ๑๗      ตุลาคม 2564  เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานประสานงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้

  • นายคอเลด มะแซ
  • นายฉัตรวัฒน์ หัสการบัญชา
  • นางดารินทร์ วรงค์ศิริวัฒนา
  • นายนพัตธร โตสมสกุล
  • นายนาบีล หม่าหลี
  • นายพีรพงษ์ งับสันเทียะ
  • นางสาวฟารีดา เก็มเบ็นหมาด
  • นายวาริช ฝักบัว
  • นายอดุลย์ เนตรทอง
  • นางสาวอาทิตยา วรสวาสดิ์

ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์และการสอบภาคปฏิบัติทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid – 19 โดยการสอบสัมภาษณ์จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และการสอบภาคปฏิบัติทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบเข้ากลุ่ม Line ตาม QR Code ที่กำหนดเพื่อทดสอบ นัดหมาย การเข้าระบบต่อไป หากผู้ใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่นัดหมาย จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้


1114
TOP