Skip to main content

หน้าหลัก

ทางการตำรวจของอาบูดาบีได้มีข้อแจ้งเตือนให้ลดละการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในช่วงรอมฎอน

         ในช่วงการถือศีลอด (รอมฎอน) ทางการตำรวจของอาบูดาบีได้มีข้อแจ้งเตือนให้ลดละการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ อาทิ การขอทาน การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (overspending) การขับรถด้วยความเร็วและการเล่นพลุดอกไม้ไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้การรณรงค์ดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิด “เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม”  โดยการรณรงค์ดังกล่าวครอบคลุมถึงการห้ามจอดยานพาหนะใกล้กับสุเหร่า โดยเฉพาะในระหว่างที่มีการสวดมนต์ (Tarawih pray) ทั้งนี้ การรณรงค์ดังกล่าว ได้ คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและสภาพจิตใจของผู้คนในช่วงที่มีการถือศีลอด เพื่อช่วยลดระดับความเครียดจากการอดอาหาร และจากสภาพภารจราจรติดขัด รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นคง สงบสุขในสังคม อีกทั้งการทำทานโดยการมีผู้มาขอทานตามบ้านอาจเป็นการฉวยโอกาสโดยนำไปสู่เหตุของการจี้ปล้นได้

         สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงอาบูดาบี  จึงขอความร่วมมือแรงงานไทยให้ลดละการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมการดื่มสุรา เล่นการพนัน  โดยเฉพาะในช่วงการถือศีลอดของชาวมุสลิม เพื่อให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และแสดงความเคารพต่อประเทศเจ้าบ้านที่เราเข้ามาทำงานอยู่ด้วย


274
TOP