Skip to main content

หน้าหลัก

ขั้นตอนสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานต่างประเทศที่มีความประสงค์ จะกักตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)

ขั้นตอนสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานต่างประเทศที่มีความประสงค์

จะกักตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ)

                    ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine: AQ) ระยะเวลาตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานต่างประเทศจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างการกักตัว โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อและอัตราค่าใช้จ่ายโรงแรมที่เป็นสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) ตามประกาศฯ จำนวน 21 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ >> Click <<

2. ดำเนินการจองสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) ตามประกาศฯ ด้วยตนเอง โดยจะต้องใช้เอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประกอบการจองสถานที่กักกันทางเลือก ดังนี้

(ก) เอกสารการเดินทางเข้า–ออกราชอาณาจักรเพื่อมาทำงาน (แบบ จง. 12) (ตัวอย่าง >> Click <<)

(ข) ตราประทับด่านตรวจคนหางานท้ายเล่มหนังสือเดินทาง (ตัวอย่าง >> Click <<)

(ค) หนังสือรับรองว่าเป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในประเทศนั้นจริงในกรณีที่ไม่มีเอกสารตามข้อ (ก) หรือ (ข) รายละเอียดการขอหนังสือรับรองตามข้อ 5

3. แจ้งข้อมูลการเดินทางให้กรมการจัดหางานทราบทาง QR Code หรือทางลิงค์ https://bit.ly/3C39To0

และยื่นขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ผ่านช่องทางของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ทาง http://coethailand.mfa.go.th พร้อมยื่นเอกสารทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 3-5 วันทำการ

4. กรณีแรงงานที่ประสงค์จองห้องพักสถานที่กักกันแบบพักคู่ จะต้องเป็นแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศเดียวกันและสถานที่ทำงานเดียวกันเท่านั้น โดยเมื่อแรงงานเดินทางเข้ารับการกักกันจะต้องจัดทำหนังสือยินยอมตามแบบที่กำหนด (ตัวอย่าง >> Click << ) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าพักทั้งสองฝ่าย

5. สำหรับผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองว่าเป็นแรงงานที่เดินทางมาทำงานในประเทศนั้นจริง เพื่อใช้ประกอบการจองสถานที่กักกันทางเลือกตามข้อ 2 (ค) ให้จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการดังนี้

หลักฐานยื่นประกอบการขอหนังสือรับรองจากฝ่ายแรงงานฯ ว่าเป็นแรงงานที่เดินทางมาทำงานจริง ได้แก่

  • แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรองฯ (Download >> Click <<)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประชาชนไทย
  • สำเนาบัตร Emirate ID
  • สำเนาวีซ่าทำงาน (Employment Visa)
  • สำเนาสัญญาจ้าง (Employment Contract)

กรณีที่ไม่มีเอกสารตามข้อ 4) ถึง 6) ให้แสดงเอกสารที่แสดงว่าเดินทางมาทำงานจริง เช่น หลักฐานการส่งเงินกลับประเทศไทย / เอกสารการรับเงินเดือนจากนายจ้าง / สัญญาจ้างงานกับบริษัทฯ เป็นต้น

โดยส่งเอกสารให้กับฝ่ายแรงงานฯ ทาง Email: thailabouruae@gmail.com ทั้งนี้ฝ่ายแรงงานฯ จะใช้เวลาตรวจสอบและดำเนินการออกเอกสารรับรองไม่เกิน 3 วันทำการ (หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน) และจะจัดส่งเอกสารรับรอง ฯ กลับให้ผู้ยื่นคำขอทาง Email เพื่อใช้ยื่นประกอบการจองสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) ต่อไป


ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ติดต่อสอบถามฝ่ายแรงงานฯ ได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ (+971) 2 557 6833 (วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 09.30–16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น)

Email: thailabouruae@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/thailabourofficeuae

 

 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

1 สิงหาคม 2564


4622
TOP