Skip to main content

หน้าหลัก

การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยใน UAE ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านกิจกรรมการจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และการช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ ‘ห่วงใยจากใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยใน UAE ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2563

วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2563 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ประสบปัญหา สูญเสียรายได้ ได้รับความเดือดร้อน ขาดสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เขตพื้นที่ กรุงอาบูดาบี และนครดูไบ เนื่องจากสถานประกอบการถูกสั่งปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ผ่านกิจกรรมการจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และกิจกรรมช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ ‘ห่วงใยจากใจ/คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ครั้งที่ 3 ดังนี้

สำหรับกิจกรรมการช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ ‘ห่วงใยจากใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ครั้งที่ 3 ให้กับแรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานไทย ณ กรุงอาบูดาบี สรุปเดือน พฤษภาคม 2563 ให้การช่วยเหลือถุงยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 63


45
TOP