Skip to main content

หน้าหลัก

การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทย ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ประชุมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.00 น ณ ที่ทำการฝ่ายแรงงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และ 3) เพื่อพิจารณาจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีชาวไทยให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน

 

ในโอกาสนี้ นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมใน 3 หัวข้อ คือ
1) ประเภทของอาสาสมัครแรงงาน
2) สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครแรงงาน
3) ระยะเวลาและการสิ้นสุดสภาพ

การจัดการประชุมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยความเรียบร้อย ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม จะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน และจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครแรงงานเพื่อเป็นเครือข่ายของกระทรวงแรงงานต่อไป


23144
TOP