Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงานยูเออีประกาศช่วงหยุดพักงานแก่ลูกจ้างที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงอากาศร้อนจัด

กระทรวงแรงงานยูเออี ได้ออกประกาศให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานกลางแจ้งหยุดพักงานช่วงเวลา 12.30-3.00 น เนื่องจากในระยะนี้สภาพอากาศร้อนจัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ประกาศดังกล่าวมุ่งคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานในสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งจะครอบคลุมถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 นายจ้างที่ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 50,000 ดีแรห์ม 

             Saqr Ghobash รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยูเออีว่าการทำงานในช่วงที่ออกประกาศนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กะ คือเช้าและบ่ายและต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง มิเช่นนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลา  ทั้งนี้สำนักตรวจสอบแรงงานจะได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ 18 ทีม ทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนี้ของนายจ้าง เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานทั้งแก่นายจ้างและลูกจ้าง

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี


667
TOP