Skip to main content

หน้าหลัก

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาโบว์ลิ่ง (Bowling) ฝ่ายแรงงานฯ UAE

เนื่องด้วยรัฐบาล UAE สั่งระงับการรวมตัว และการจัดกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ฝ่ายแรงงานฯ จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง (Bowling) และการเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกัน ออกไปก่อน หากมีกำหนดการจัดงานที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


20
TOP