Skip to main content

หน้าหลัก

การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยใน UAE ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านกิจกรรมการจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และการช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ ‘ห่วงใยจากใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยใน UAE ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2563

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2563 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย ที่ประสบปัญหา สูญเสียรายได้ ได้รับความเดือดร้อน ขาดสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เนื่องจากสถานประกอบการถูกสั่งปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ กรุงอาบูดาบี และเมือง Al Ain ผ่านกิจกรรมการจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และกิจกรรมช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ “ห่วงใยจากใจ/คนไทยไม่ทิ้งกัน” ครั้งที่ 2 ดังนี้

สำหรับกิจกรรมการช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ ‘ห่วงใยจากใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ครั้งที่ 2 ให้กับแรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานไทย ณ กรุงอาบูดาบี และเมือง AL Ain ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค. 63 จำนวน 35 ราย


28
TOP