Skip to main content

หน้าหลัก

การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยใน UAE ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านกิจกรรมการจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และการช่วยเหลือด้วยถุงยังชีพ ‘ห่วงใยจากใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แรงงานไทยใน UAE เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยใน UAE ผ่านกิจกรรมการจ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จากการจัดเก็บข้อมูล พบว่า ในเดือน เมษายน 2563 มีผู้ประสบความเดือดร้อนขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 57 ราย เป็นผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย ในเบื้องต้น ฝ่ายแรงงานฯ เริ่มจ่ายเงินกองทุนฯ ให้แก่แรงงานที่ประสบปัญหา สถานประกอบการถูกสั่งปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ทำให้แรงงานไทยสูญเสียรายได้ ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีวิต จำนวน 6 ราย ในการนี้ อทป. แรงงานฯ ได้ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ และข้อแนะนำในการรักษาสถานะสมาชิกภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่แรงงานในอนาคตด้วย สำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ส่วนใหญ่ จะเป็นแรงงานในภาคบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านนวดสปา เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีแรงงานต้องการตรวจสอบสถานะสมาชิกภาพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ +6622456710-1 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้ ฝ่ายแรงงานฯ ยังได้จัดทำถุงยังชีพภายใต้ชื่อ ‘ห่วงใยจากใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน’ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

1) ทีมเศรษฐกิจประเทศไทย (หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนไทยใน UAE)

2) ร้าน Little Bangkok Urban Thai Cuisine

3) ชุมชนชาวไทยและแรงงานไทยใน UAE

4) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงอาบูดาบี

โดยในเบื้องต้น ได้จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงประกอบอาหาร อาหารว่าง และหน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยเริ่มแจกจ่ายให้กับแรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ เพื่อเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ให้ทั่วถึงกว้างขวาง ทั้งนี้ มีชุมชนไทยหลายแห่ง ได้ร่วมกันจัดทำถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยใน UAE ในท้องที่ต่าง ๆ ในประเทศ UAE เพื่อกระจายการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนด้วย


40
TOP