Skip to main content

หน้าหลัก

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

ด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประสานงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง                   พนักงานประสานงานทั่วไป

จำนวน                     1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง            4,255 ดีแรห์ม ต่อเดือน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปี อัตราค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 8,515 ดีแรห์ม ต่อเดือน และเงินโบนัสประจำปี ปีละ 1 เท่าของเงินเดือน (กรณีปฏิบัติงานไม่ครบปี จ่ายลดลงตามส่วน)

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงาน

ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานทั่วไป และบริการขับขี่รถรับ – ส่งเจ้าหน้าที่ รวมทั้งงานธุรการและงานบริการทั่วไปของสำนักงาน และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (รายละเอียดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลุกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานประสานงานทั่วไป)

๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

      ๑)  เพศชายหรือหญิง อายุ ๒1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี

      ๒)  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา /ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา

      ๓)  สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขับขี่ (หากมีใบขับขี่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

      ๔)  ผ่านการเกณฑ์ทหาร

      ๕) สามารถติดต่อประสานงานด้านการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย หากสามารถสื่อสารภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔) เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

       ๑) ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                     อย่างละ          ๑        ชุด

       ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย                                                                          จำนวน           ๑        ฉบับ

       ๓) สำเนาวุฒิการศึกษา                                                                                                  จำนวน           ๑        ฉบับ

       ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                    จำนวน           ๑        ฉบับ

       ๕) รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว                                                                                                    จำนวน           ๓        รูป

       ๖) สำเนาใบขับขี่รถยนต์                                                                                                   จำนวน           ๑        ฉบับ

        ๗)  สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)                                                                                     จำนวน          ๑        ฉบับ

        ๘)  สำเนาหน้าวีซ่า (ถ้ามี)                                                                                                 จำนวน           ๑        ฉบับ

         ๙) เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ หนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ (ถ้ามี)

๕) การรับสมัคร

      ๕.๑ ผู้สนใจติดต่อยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ labourofficereporting@gmail.com โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “     (ระบุชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร)       สมัครลูกจ้างชั่วคราว” เช่น “นายชากฤต รัตนวิทย์ สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖4

       ๕.๒ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ labourofficereporting@gmail.com หรือที่ Inbox Facebook เพจ Thai Labour Office U.A.E ในวันและเวลาราชการ

๖) เกณฑ์การตัดสิน

      ๖.๑ จะทำการคัดเลือกเบื้องต้นผ่านเอกสารและหลักฐานการรับสมัครตามข้อ ๔

      ๖.๒ จะทำการสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบ Zoom สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในข้อ ๖.๑

       ๖.๓ จะทำการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้เป็นเวลา ๑ ปี

                ทั้งนี้  ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ วัน เวลา และสถานที่ ในการสอบให้ทราบ ในวันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ผ่านทาง Website https://abu-dhabi.mol.go.th/ และ Facebook Thai Labour Office U.A.E ของฝ่ายแรงงานฯ

              อนึ่ง ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ตามที่เห็นควร                                          

                    ประกาศ  ณ วันที่     ๑๗   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4

 

(นางปลิดา    ร่วมคำ)

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)


1774
TOP