Skip to main content

หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

สนร. อาบูดาบี เป็นหน่วยงานในต่างประเทศแห่งล่าสุดของกระทรวงแรงงาน ที่จัดตั้งขึ้นทดแทนสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (เจดดาห์) ที่ถูกยุบไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554

ภารกิจหน้าที่ 
เพื่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย เพื่อการรักษาและขยายตลาดแรงงาน และเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านแรงงาน ด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตอาณา

พื้นที่รับผิดชอบ
4 ประเทศ คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน และอิหร่าน


1575
TOP